ลักษณะบริการ

บริการเชื่อมต่อระบบการรับชำระเงิน (SCB Business Collection) ระหว่าง Server ของบริษัทกับธนาคารแบบ Real-time Process เหมาะกับบริษัทที่ใช้ระบบ ERP ของ SAP และ Implement SAP PI

บริษัทสมัครใช้บริการ SCB Business Collection (เช่น SCB Local Collect, SCB Bill Payment)

ระบบของธนาคารจะนำส่งข้อมูลการชำระเงินให้กับบริษัทแบบ Real-time Process

บริษัทนำข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับไปใช้กระทบยอดบัญชีได้อัตโนมัติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก และปลอดภัยในการรับข้อมูล ด้วยการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารโดยตรง

ลดระยะเวลา และขั้นตอนดำเนินงาน เพราะรองรับการทำ Automation and Straight-through Process

รับข้อมูลผลการรับชำระเงินตามรูปแบบของบริษัทเพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีลูกหนี้การค้าได้อัตโนมัติ