ลักษณะบริการ

บริการบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษสูงเสมือนบัญชีเงินฝากประจำ (ตามเงื่อนไขธนาคาร) โดยใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere) ช่วยเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน

จุดเด่นของบริการ

ใช้เช็คในการเบิก-ถอนเงิน และมีวงเงินเกินบัญชี(OD) ได้

ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวันได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์

เงินคงเหลือต่อเนื่อง 1 เดือน ได้รับดอกเบี้ยเสมือนเงินฝากประจำอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวกคล่องตัว ลดเวลาการบริหารจัดการด้านการเงิน

  • ได้รับดอกเบี้ยจากเงินคงเหลือ โดยไม่ต้องย้ายเงินมาฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำ