ธนาคารไทยพาณิชย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสนับสนุนโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ผ่าตัดรักษาโรคตาและทันตกรรม ณ โรงพยาบาลนครปฐม

 

              ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ให้บริการสาธารณสุขผ่าตัดรักษาโรคตาและทันตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในต่างจังหวัดที่ขาดแพทย์เฉพาะทาง และจัดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕๗๑ ราย แบ่งเป็น ผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน ๒๗๐ ราย และทันตกรรม จำนวน ๓๐๑ ราย โดยมี คุณลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคตา ในโอกาสนี้มีพนักงานจิตอาสาของธนาคารจากสำนักงานเขตพื้นที่นครปฐม และสมุทรสาครเข้าร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 

              ท่านที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนคืนการมองเห็นและความสุขให้แก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจกและครอบครัวในโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ภายใต้กิจกรรม “๑ ดวงตา ๑ น้ำใจ” โดยการสแกน QR Code บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้ทุกธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแพทย์อาสาในการออกหน่วยเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไป ทุกยอดการสมทบทุนจะได้รับการลดหย่อนภาษี ๑ เท่า และการสมทบทุนทุก ๘,๐๐๐ บาทสำหรับการผ่าตัด ๑ ดวงตา สามารถขอรับเกียรติบัตรได้ที่หมายเลขโทร. ๐๘ ๓๘๑๑ ๑๑๑๑