คุณกรรณิกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard University โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณกรรณิกา ได้ทำงานที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 32 ปี

 

คุณกรรณิกา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558

 

ในปัจจุบัน คุณกรรณิกา ยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด และประธานกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

อายุ

71

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 มกราคม 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

16 ปี 9 เดือน

การศึกษา

  • B.B.A. (Business), University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2550-2558

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

2550-2558

กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต สภากาชาดไทย

 

2550-2558

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

2552-2558

กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

2555-2559

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2551-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

0.00%

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี