อายุ

62 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Asian Institute of Technology

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG
 • กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เซรามิกส์ ซิเมนต์ไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามจีเอ็นอีโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
 • กรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี