คุณเชาวลิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คุณเชาวลิต เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และเคยเป็นบริษัทในกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกหลายบริษัท

ปัจจุบัน คุณเชาวลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Asian Institute of Technology

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2525-2561

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG

  2558-2561 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  2554-2562 กรรมการ บริษัท เซรามิกส์ ซิเมนต์ไทย จำกัด
  2554-2562 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด
  2554-2562 กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
  2556-2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยามจีเอ็นอีโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

 

2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
     
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 2556-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2558-ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
  2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี