คุณเชาวลิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 

คุณเชาวลิต เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกหลายบริษัท และกรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของธนาคาร คุณเชาวลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที และกรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

อายุ

62 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Asian Institute of Technology

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG
 • กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เซรามิกส์ ซิเมนต์ไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามจีเอ็นอีโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
 • กรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี