คุณเชาวลิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 

คุณเชาวลิต เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกหลายบริษัท และกรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของธนาคาร คุณเชาวลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที และกรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Asian Institute of Technology

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2525-2561

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG

  2558-2561 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  2554-2562 กรรมการ บริษัท เซรามิกส์ ซิเมนต์ไทย จำกัด
  2554-2562 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด
  2554-2562 กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
  2556-2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยามจีเอ็นอีโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

 

2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
     
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 2556-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2558-ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
  2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี