คุณอานันท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านกฎหมายจาก Trinity College, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ และเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 

คุณอานันท์ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในพัฒนาการด้านการเมืองของประเทศ โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ตลอดจนมีบทบาทในการเป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2540 ด้วยบทบาทหน้าที่อันโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นผลให้คุณอานันท์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัล รามอน แมกไซไซ อันทรงเกียรติในปี พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2546 คุณอานันท์ยังได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้เป็นประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านภัยคุกคาม ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทบทวนบทบาทของสหประชาชาติในสภาวะที่การเมืองและความมั่นคงของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

คุณอานันท์ ดำรงตำแหน่งนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ หลายแห่ง อาทิ ทูตขององค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประธานที่ปรึกษากรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กรรมการที่ปรึกษาองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ และที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

อายุ

86

ตำแหน่งในธนาคาร

  • นายกกรรมการ
  • กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1: 2527-2534

ครั้งที่ 2: 2 ตุลาคม 2535

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1: 7 ปี

ครั้งที่ 2: 26 ปี

การศึกษา

B.A. (Hons) in Law, Trinity College, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2551-2558

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

 

2552-2560

ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2533-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2533-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

2539-ปัจจุบัน

ทูต องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย

 

2539-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส พี รอมูโล

 

2542-ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

2543-ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

 

2546-ปัจจุบัน

กรรมการ สถาบันอู ถั่น

 

2546-ปัจจุบัน

เฟลโลว์ โรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

2549-ปัจจุบัน

Consultant บริษัท เชฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จำกัด

 

2556-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

 

2559-ปัจจุบัน

ประธานที่ปรึกษากรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

 

2560-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ ภายใต้มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

 

2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว

 

2560-ปัจจุบัน

เฟลโลว์ ทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

0.00%

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี