คุณบุญทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณบุญทักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย

ปัจจุบันคุณบุญทักษ์ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

61

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 เดือน

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MBA, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557-2559

ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย

 

2557-2559

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  2551-2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

0.00%

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี