คุณบุญทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณบุญทักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย

อายุ

62

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2525-2557

กรรมการ บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (เลิกกิจการและชำระบัญชีแล้วเมื่อปี 2557)

 

2525-2557

ประธาน สมาคมธนาคารไทย

  2542-2550 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ก.ค.2557-พ.ค.2559 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  2551-2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

0.00%

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี