ลักษณะบริการ

พร้อมเพย์ธุรกิจ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจและหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (TAX ID) เป็นเลขที่รับโอนเงินแทนบัญชีธนาคาร ช่วยให้ผู้โอนเงินด้วยพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ถูกลงมาก พร้อมเพย์ธุรกิจจึงเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินแบบเดิม ช่วยให้การใช้บริการธุรกรรมการเงินกับธุรกิจมีความประหยัดและสะดวกมากขึ้น

จุดเด่นของบริการ

สะดวก

ทำธุรกรรมการเงินสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เช็ค

ลดต้นทุน

ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุน

โอนเงินได้สูงสุด 2 ล้านบาท

ผู้โอนเงินที่เป็นนิติบุคคลสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาทต่อรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  1. เพิ่มทางเลือก เพิ่มทางเลือกการรับเงินโอนจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล โดยสามารถรับโอนเงินด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) แทนหมายเลขบัญชี
  2. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขีดความสามารถการแข่งขัน โดยคู่ค้าสามารถชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง
  3. สะดวก รับเงินคืนภาษีจากภาครัฐ หรือรับเงินโอนจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว
  4. ลดความซ้ำซ้อน ลดความซ้ำซ้อนในการเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อใช้เป็นช่องทางรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี

ช่องทางการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง