ลงทะเบียนออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

ตัวอย่าง xxxx 1234 5678 9012

* ข้อมูลของผู้สมัครจะไม่ถูกเปิดเผยหรือใช้ร่วมกับบุคคลที่ 3 นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์

ลงทะเบียนผ่าน SMS

  • พิมพ์ M1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FRIST จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
  • พิมพ์ V1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB PRIME จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)

เมื่อใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น ยอดใช้จ่ายออนไลน์)

เงื่อนไขทั่วไป • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561 • ผู้ถือบัตรประเภทมาสเตอร์การ์ดต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยพิมพ์ M1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 • ผู้ถือบัตรประเภทวีซ่าต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยพิมพ์ V1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้า หรือ บริการที่ต่างประเทศ ยกเว้น ช่องทางออนไลน์ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561 (ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ) เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการนี้เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงิน ที่กำหนด • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการ ใช้บัตรเครดิต (Statement)• ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังไม่ได้ชำระ, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-777 [1] เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน • จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ - สกุลเดียวกัน • เศษของยอดใช้จ่ายสะสม จะไม่ถูกนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 150,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ วีซ่า • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 30,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 350 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,050 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • ยอดใช้จ่ายสะสมจ่ายครบทุก 200,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 18,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ [2] เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทาง • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม กระเป๋า Rimowa รุ่น Classic Flight Cabin Multiwheel ขนาด 35 ลิตร มูลค่า 34,500 บาท 1 ใบ • จำกัดการรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารจะส่งกระเป๋าเดินทางให้แก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางธนาคาร • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า [3] เงื่อนไขการรับ ROP Mile • สำหรับผู้ถือบัตร เครดิตไทยพาณิชย์ วีซ่า ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่ 1,200,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มไมล์สะสม ROP 55,000 ไมล์ และ จำกัด 55,000 ไมล์/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • ไมล์สะสม ROP นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ • ไมล์สะสม ROP จะถูกเปลี่ยนเป็นการให้คะแนนสะสมพิเศษ SCB REWARDS ในอัตราที่เทียบเท่ากัน • คะแนนสะสม SCB REWARDS ปกติจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตในเดือนที่มียอดใช้จ่าย ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING รับคะแนนสะสมพิเศษ SCB REWARDS 110,000 คะแนน • จำกัดยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณคะแนนสะสมรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ - สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 110,000 คะแนน (หรือ เทียบเท่า ไมล์สะสม ROP 55,000 ไมล์ โดยคำนวณ SCB REWARDS 2 คะแนนเท่ากับ 1 ROP ไมล์) ต่อท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ส่วนที่เกิน 1.2 ล้านบาทจะได้รับ คะแนนสะสมตามปกติ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ วีซ่า อื่นๆ รับคะแนนสะสมพิเศษ SCB REWARDS 220,000 คะแนน • จำกัดยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณคะแนนสะสมรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ - สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 220,000 คะแนน (หรือ เทียบเท่า ไมล์สะสม ROP 55,000 ไมล์ โดยคำนวณ SCB REWARDS 4 คะแนนเท่ากับ 1 ROP ไมล์ ) ต่อท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ส่วนที่เกิน 1.2 ล้านบาทจะได้รับคะแนนสะสมตามปกติ