ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายอนาคตไทย และดำเนินโครงการรณรงค์
“อย่าให้ใครว่าไทย ไม่ออม” โดยมีเจตนารมณ์ในการสร้างค่านิยมที่ดีของคนไทยในมิติทางการเงิน
สนับสนุนให้คนไทยคิดออมเงิน มีวินัยทางการเงิน และรู้จักวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวัน
เพื่อมุ่งสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนจนนำไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศ
ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม “ไทยพาณิชย์ชวนไทยคิดออม”
ชวนคนไทยร่วมแบ่งปันทิปส์การออมในแบบของตนเอง พร้อมคัดเลือกวิธีการออมที่น่าสนใจ 50 วิธี
มาจัดทำ “ตำราพิชัยการออม” เล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการริเริ่มการออมเงินในแบบของตน

เริ่มต้นการออมกันได้ตั้งแต่วันนี้
เปิดดูทิปส์เต็มๆ กันเล้ย รอไร!!