ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน

          เป็นเอกสารแสดงหลักฐานการกู้ยืม และการชำระหนี้ ซึ่งระบุระยะเวลาที่แน่นอน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนโดยที่ผู้สั่งจ่าย (ผู้ต้องการเงินหรือผู้ออกตั๋วแลกเงิน) สั่งให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จ่าย (ธนาคาร) ให้ใช้เงิน จำนวนหนึ่งแก่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน (ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน) บริการตั๋วแลกเงินที่ธนาคาร จำหน่ายให้กับลูกค้า จะมีการสลักหลังไว้ 2 ลักษณะ คือ

  • สลักหลังให้ลูกค้าในลักษณะไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Without Recourse) ซึ่งหมายถึง ผู้สลักหลังไม่มี ส่วนรับผิดตามตั๋วฯ กับลูกค้า
  • สลักหลังในลักษณะมีสิทธิไล่เบี้ย (With Recourse) ซึ่งหมายถึง ผู้สลักหลังจะต้อง มีส่วนร่วม รับผิดหากมีการฟ้องร้องชำระเงิน ในกรณีที่มีการปฏิเสธการจ่ายเงิน จากผู้ทรงตั๋ว (บริษัท ผู้ออกตั๋ว) ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับสำหรับ การสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี้ย จะต่ำกว่าแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย

 

[[tab-in-page]]

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg