ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ตราสารหนี้ระยะยาว - พันธบัตร

พันธบัตรเป็นตราสารทางการเงิน (ปกติมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ซึ่งออกโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็น "ลูกหนี้" และผู้ลงทุนมีฐานะเป็น "เจ้าหนี้" ทั้งนี้เพื่อระดม เงินทุนจากประชาชนทั่วไป

การให้บริการมีทั้ง ตลาดแรก และตลาดรอง ดังนี้

ตลาดแรก (Primary Market)

หมายถึง ธนาคารในฐานะผู้จำหน่ายได้นำเสนอพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนกลุ่มแรกโดยตรง ให้แก่ รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ออกพันธบัตรนั้นๆ ตามราคาเสนอขายและดอกเบี้ยของพันธบัตร

ตลาดรอง (Secondary Market)

หมายถึง การที่ธนาคารรับซื้อ-จำหน่ายพันธบัตร ที่เคยออกจำหน่ายจากตลาดแรกมาแล้วดังนั้นตลาดรองจึงมีทั้ง 2 ด้านคือ

  • ธนาคารขายพันธบัตรในตลาดรองให้กับลูกค้า
  • ธนาคารรับซื้อพันธบัตรจากลูกค้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าที่เคยลงทุน พันธบัตรไว้และต้องการขายพันธบัตรก่อนครบกำหนด
ปัจจุบันธนาคารมีการรับซื้อ-ขายพันธบัตรในตลาดรองจำนวนหลายรุ่นดังนี้
  • พันธบัตรรัฐบาล เช่น LB03OA , LB033A, LB053A, LB05OA, LB65DA และ LB05OA
  • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เช่น ETA063 B , PTT 057 A และ PTT 087C

 

[[tab-in-page]]

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg