ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำผลิตภัณฑ์บริการบัตรเงินสด (SCB Cash)

 

หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย

ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทำสัญญา

ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

คือ บริการบัตรเงินสด เพื่อจำหน่ายให้แก่นายจ้าง (บริษัท/ผู้ประกอบการ) แบบ Bulk ซึ่งนายจ้างจะมอบบัตรนี้ให้แก่ลูกจ้าง/คู่ค้า (ผู้ถือบัตร) โดยบริษัทโอนเงินลงในบัตรผ่านระบบ Payroll เพื่อใช้ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น หรือ อื่นๆ เป็นแบบรายเดือน หรือ รายงวดแก่ผู้ถือบัตร แทนการจ่ายด้วยเงินสด เช็คหรือโอนเงิน โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการบัตรเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคาร และตู้ ATM ในเครือ ATM Pool ภายในประเทศ เท่านั้น โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. ผู้ถือบัตรสามารถ รับเงินโอนเข้าบัญชีบัตรเงินสด โดยเงินคงเหลือสูงสุดในบัตรฯ จะต้องไม่เกิน 50,000 บาท/บัตร
 2. ผู้ถือบัตรสามารถ เบิกถอนเงินสดจากประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” ได้เท่านั้น
 3. ผู้ถือบัตรสามารถ เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 200,000 บาท/วัน โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้
 4. ผู้ถือบัตรสามารถ สอบถามยอดคงเหลือบัตรได้
 5. ผู้ถือบัตรสามารถ โอนเงินเพื่อนำฝากเข้าบัญชีภายในธนาคาร และ ต่างธนาคารได้ (ORFT)
 6. ผู้ถือบัตรสามารถ ชำระค่าสินค้าและบริการฯ ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
 7. ผู้ถือบัตรสามารถ ขอรายงานการเดินบัญชี (Statement) ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น (ย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน) หรือ ขอได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
 8. ผู้ถือบัตรสามารถ ขอเปลี่ยนรหัสบัตร (PIN) ได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
 9. ผู้ถือบัตรจะ ไม่สามารถ ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก จากยอดคงเหลือในบัญชีบัตรเงินสด
 10. ผู้ถือบัตรจะ ไม่สามารถ ใช้บัตรฯ เพื่อสมัครใช้บริการ Direct Debit ที่ตู้ ATM และสาขาได้
 11. ผู้ถือบัตรจะ ไม่สามารถ ฝากเงินเข้าบัญชีบัตรฯ ที่สาขา หรือ เครื่องฝากเงิน (CDM)
 12. ผู้ถือบัตรจะ ไม่สามารถ คืนเงินผ่านระบบได้ (Reverse Function)

ค่าบริการของบัตร

1. ค่าธรรมเนียมบัตร

 • ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า 100 บาท/บัตร
 • ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี 200 บาท/บัตร/ปี

2. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด

 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

-

การเปิดเผยข้อมูลโดยตัวแทน

-

  

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg