ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 195

nws-180405-shareholder-02.jpg
            ธนาคารไทยพาณิชย์
จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 195 โดยมีผู้บริหาร ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารร่วมประชุม ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในการประชุมครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท พร้อมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

 

            ทั้งนี้ ทางด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2561 นี้ เป็นปีที่ธุรกิจสถาบันการเงินของไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารต้องปรับตัวให้มีความคล่องตัวเตรียมพร้อมในการรองรับกับความไม่แน่นอนของธุรกิจและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น เน้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มรายได้พร้อมทั้งเสริมประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าภายใต้ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going  Upside Down) ประกอบด้วย 1) ลดต้นทุนการให้บริการ รวมถึงการปรับรูปแบบองค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Lean the Bank) 2) เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่โดยเฉพาะลูกค้าบนระบบดิจิทัล (Digital acquisition) 3) สร้างขีดความสามารถและวัฒนธรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกภาคส่วนขององค์กร (Data capabilities) 4) สร้างรายได้จากธุรกิจสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูง (High margin lending) 5) ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วน (New business model)

 

            นอกจากนี้ ธนาคารยังคงยึดมั่นในแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรากฐานทางเทคโนโลยีขององค์กร พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ Blockchain, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI), Machine Learning และ Cloud Computing เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (Cyber Security) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า  ขณะเดียวกันธนาคารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังทัศนคติและแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่จะให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความคล่องตัวในการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  โดยในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับโครงการ SCB Transformation นี้ ธนาคารยังคงยึดมั่นในการผลักดันและดำเนินตามแผนกลยุทธ์เพื่อต่อยอดผลประกอบการที่ดีในปัจจุบันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต