ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ไทยพาณิชย์ประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2560 จำนวน 11,912 ล้านบาท

 

               กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2560 (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) มีผลกำไรสุทธิจำนวน 11,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 

at.jpg

                รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตาม งบการเงินรวมในไตรมาส 1/2560 มีจำนวน 22,561 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาส 1/2559 เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

             รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยตาม งบการเงินรวมในไตรมาส 1/2560 มีจำนวน 10,624 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33.2% จากไตรมาส 1/2559 เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่ดีขึ้นจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการ รับประกันภัย

 

               อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อ สินเชื่อรวมในไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 2.70% เพิ่มขึ้น 0.06% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2559 ส่วนใหญ่เกิดจากสินเชื่อเคหะและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับไตรมาสนี้ ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 5,010 ล้านบาท หรือ 1.03% ของสินเชื่อรวม ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น เป็น 133.4% ณ สิ้นไตรมาส 1/2560 จาก 122.8% ณ สิ้นไตรมาส 1/2559

 

               นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงผลประกอบการว่า “ผลประกอบการของไตรมาสแรกปี 2560 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งธนาคารจะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งต่อไปด้วยภารกิจเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ SCB Transformation เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) นอกจากนี้ ธนาคารยังจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สามารถปรับตัวและเพิ่มขีดความ สามารถใหม่ ๆ เพื่อรองรับรูปแบบของธุรกิจและความต้องการของลูกค้าในอนาคต”

  

 

ann60-th.jpg