ครอบครัว SCB

สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่พนักงานนั้น ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่ง ที่แสดงถึงความเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับพนักงานของเรา แต่ยังหมายถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสัมพันธภาพ ในครอบครัวพนักงานของเราด้วย

กิจกรรมพนักงาน

ธนาคารได้จัดให้มีชมรมต่างๆ ขึ้นในธนาคาร เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและทำกิจกรรมร่วมกันพนักงานสามารถเข้าร่วมแบ่งปันความสนใจ โดยสมัครเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ
ชมรมด้านกีฬา
เช่น กอล์ฟ แบดมินตัน ฟุตบอล วิ่ง กีฬาทางน้ำ เทนนิส โบว์ลิ่ง ปิงปอง ยิงปืน สนุ๊กเกอร์
ชมรมด้านสันทนาการ
เช่น ดนตรีสากล ถ่ายภาพ วาดภาพ
ชมรมด้านวิชาการและอื่นๆ
เช่น จริยธรรม คุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาพ และผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์สุขภาพ

ธนาคารได้สร้างสำราญรมย์ (Samraanrom)
เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ตั้งอยู่ที่ชั้น UB และ LB ข้างห้องอาหารศุภภิรมย์ เปิดให้บริการทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 7.00 – 21.00 น. ซึ่งประกอบด้วย
ห้องฟิตเนส ห้องพยาบาล บริการอินเตอร์เน็ต ห้องอ่านหนังสือ ห้องเอนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรม Aerobic/Seminar/Party
ห้องนั่งสมาธิและโยคะ ห้องคาราโอเกะ ห้องสนุ๊กเกอร์ และ ปิงปอง ร้านทำผมสุภาพบุรุษ – สตรี กิจกรรมพิเศษ มีการบริการฝึกสอน Aerobic และ Yoga เป็นประจำทุกเดือน

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก หลักสูตรการฝึกอบรม ที่จัดให้แก่พนักงานในหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 80 หลักสูตรต่อเดือนทั้งหลักสูตรภายในธนาคารและหลักสูตรภายนอกธนาคาร

โปรแกรมการฝึกอบรม

ธนาคารได้จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงาน ตัวอย่าง หลักสูตรที่ธนาคารจัดเตรียมให้กับพนักงาน ได้แก่
Account Analyst Program Business Banking Program Teller Trainee Program Functional Trainee Program (Credit Risk, Retail, Finance, IT)
Call Center Program Exchange Booth Program Preparation for Branch Manager Program Preparation for Assistant Branch Manager Program

โปรแกรมการพัฒนาด้านภาษา

พนักงานสามารถเลือกสถานที่เรียน เพื่อพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สถาบัน Wall Street, AUA, ECC
โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
วันธรรมดาหรือ วันหยุดตามเวลา
ที่สะดวก
e-Learning
ธนาคารสร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะผสมผสานระหว่างความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและกิจกรรมต่างๆ มานำเสนอผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานของธนาคารสามารถ ใช้สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
Learning Center
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ได้เปิดให้บริการแก่พนักงานธนาคาร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และมีบริการต่างๆ ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่พนักงานเช่น บริการห้องสมุด ซึ่งให้บริการ หนังสือ วารสาร/นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการ ห้องเอนกประสงค์ (Mini Theatre) ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษและมุมอินเทอร์เน็ต โดยเปิดให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.30 – 19.30 น.

ศูนย์ฝึกอบรม

ธนาคารมีศูนย์ฝึกอบรมทั้งสิ้น
5 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก
  • ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน (จังหวัดชลบุรี)
  • ศูนย์ฝึกอบรมเชียงใหม่
  • ศูนย์ฝึกอบรมรัชโยธิน
  • ศูนย์ฝึกอบรมพระราม 4
  • ศูนย์ฝึกอบรมบางบัว
  • นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมบางบัวยังใช้เป็นสาขา
    จำลอง (Branch Simulation) เพื่อใช้สำหรับ
    ฝึกอบรมพนักงาน ธนกิจฝึกหัด