ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จุดเด่น

  • บริการที่ธนาคารรับซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract)
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น

คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs (นิติบุคคล) ที่ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

  • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)
  • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
  • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

title_contact_th.png

 

bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg