ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier

จุดเด่น

 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงไปยังคู่ค้าตามที่ระบุไว้กับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการจะใช้เป็น O/D หรือ P/N และสามารถเลือกช่องทางการจ่ายชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในส่วนแรก สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 1.5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • หลักประกันต่ำ
 • คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  • ประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

  • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)
  • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
  • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  title_contact_th.png

   

  bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg