ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สินเชื่อ SCB SME ดอกเบี้ยลดได้

วงเงินกู้ พร้อมสิทธิประโยชน์ในการลดดอกเบี้ย กรณีลูกค้าดำรงยอดเงินในบัญชีเดินสะพัดตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

จุดเด่น

 • รับส่วนลดรายเดือน ตั้งแต่ 25% ถึง 50% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • สามารถฝากถอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดได้ตามปกติ
 • ไม่กำหนดยอดเงินขั้นต่ำรายวันในบัญชีเดินสะพัด
 • ไม่มีค่าปรับ กรณียอดเงินในบัญชีเดินสะพัดไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

title_contact_th.png

 

bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg