ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สินเชื่อร้านทอง สำหรับลูกค้า SME

วงเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้า SME ผู้ประกอบการร้านทอง ให้วงเงินสูง พร้อมด้วยค่าบริการอัตราพิเศษ

จุดเด่น

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวหรือสินเชื่อหมุนเวียประเภท O/D และ P/N สูงสุด 3 เท่ามูลค่าประเมินหลักประกัน
 • พิเศษ วงเงินเบิกเกินบัญชีสูง (O/D) เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ
 • ค่าบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ (Business Cash Management) ในอัตราพิเศษ

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี 
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต 
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

title_contact_th.png

 

bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg