ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

barner_11-10_12.jpg

โครงการสินเชื่อวงเงิน 5 เท่า

 

หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ก็ใช้ได้ เพิ่มพลังทางการเงินให้คุณข้ามผ่านทุกข้อจำกัด เพื่อทุกโอกาสในการธุรกิจ

 • สินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของมูลค่าประเมินหลักประกัน  (วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท) ให้ท่านคว้าทุกโอกาสทางธุรกิจ หมดปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน แม้มีหลักประกันจำกัด
 • รับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการหลัก ที่อยู่อาศัย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และที่ดินเปล่า
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ

 1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปี ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่สูงกว่า 75 ล้านบาท
 2. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเดียวกับที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

 1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 3. งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 4. เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 5. หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

title_contact_th.png

 

bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg