ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สินเชื่อ SCB กล้าให้

จุดเด่น

  • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 2 เท่า โดยไม่ต้องใช้สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ (สูงสุด 20 ล้านบาท)
  • ผ่อนสบายๆ ด้วยระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี

คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีระหว่าง 10-75 ล้านบาท
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

  • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)  
  • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
  • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

title_contact_th.png

 

bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg