จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

   
 

วัตถุประสงค์
จุดประสงค์ของจรรยาบรรณนี้เพื่อส่งเสริมหลักการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในด้านการเปิดเผยและการรักษาความลับของงบการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต
จรรยบรรณฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม โดยมิได้ใช้ทดแทนจรรยาบรรณของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส (ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อได้แสดงไว้ภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์) จรรยาบรรณฉบับนี้ใช้สำหรับคณะกรรมการบริหารทุกท่าน และผู้บริหารท่านอื่นๆ และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติดังนี้

  • มีส่วนร่วมและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดการอย่างเหมาะสมสำหรับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล และตามหน้าที่งาน และเปิดเผยต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มกำกับและตรวจสอบสำหรับรายการและความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเร็ว
  • ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้กำหนดไว้
  • ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  • ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เช่น การเปิดเผยรายงานหรือเอกสารที่ธนาคารและบริษัทในเครือจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นๆ หรือการสื่อสารโดยทั่วไปที่ดำเนินการโดยธนาคาร เป็นต้น
  • ปฏิบัติตามกฎหมายของราชการ หน่วยงานทางการต่างๆ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
  • ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
  • รายงานทันที (โดยไม่เปิดเผยชื่อหากประสงค์เช่นนั้น) ต่อประธานกรรมการตรวจสอบสำหรับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือเรื่องที่อาจจะส่งผลต่อความถูกต้องของงบการเงินธนาคาร

การกำกับและตรวจสอบ
ธนาคารจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้จรรยาบรรณนี้ ทั้งนี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการไล่ออก การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้อาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และนำไปสู่การลงโทษทางอาญาและทางแพ่งได้