การประชุมผู้ถือหุ้น

รูปแบบ  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 (5 เม.ย. 61) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 194 (11 เม.ย. 60) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 (5 เม.ย. 59) .pdf
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (3 พ.ย. 58) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 (2 เม.ย. 58)  .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 (3 เม.ย. 57)  .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 190 (4 เม.ย. 56)  .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 (5 เม.ย. 55)  .pdf
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 (30 มิ.ย. 54) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 (5 เม.ย. 54)  .pdf
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (16 มี.ค. 54)
.pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 (2 เม.ย. 53) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 (3 เม.ย. 52) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 (3 เม.ย. 51) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184 (5 เม.ย. 50) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 (4 เม.ย. 49) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 182 (5 เม.ย. 48) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 181 (8 เม.ย. 47) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 180 (9 เม.ย. 46) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 179 (4 เม.ย. 45) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 178 (9 เม.ย. 44) .pdf
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 177 (3 เม.ย. 43) .pdf
 
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
 
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 (5 เม.ย. 61) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 194 (11 เม.ย. 60) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 (5 เม.ย. 59) .pdf
  มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (3 พ.ย. 58) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 (2 เม.ย. 58) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 (3 เม.ย. 57) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 190 (4  เม.ย. 56)  .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 (5 เม.ย. 55) .pdf
  มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 (30 มิ.ย. 54)  .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 (5 เม.ย.54)  .pdf
  มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (16 มี.ค. 54) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 (2 เม.ย. 53) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 (3 เม.ย. 52) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 (3 เม.ย. 51) .pdf
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184 (5 เม.ย. 50) .pdf
 
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
 
  การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ประจำปี 2561  
.pdf
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2560  
.pdf
  การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 194
 
.pdf
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2559  
.pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 .pdf 
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2558 และการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 .pdf 
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2557 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191  .pdf
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2556  .pdf
  • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 190 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2555 .pdf
  การเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2554 .pdf
  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2554 และการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 .pdf
  •  การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2553 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 .pdf
  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 .pdf
 
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
 
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ
  บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุม
  สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ
  บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุม
  สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ
  บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุม
  สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า
   ประจำปี 2558
.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า
   ประจำปี 2557
.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารประจำปี 2556
.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล
  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารประจำปี 2555
.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล
  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารประจำปี 2554
.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล
  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารประจำปี 2553
.pdf
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล
  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ประจำปี 2552
.pdf
 
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
 
  • หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 (5 เม.ย. 61)
เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
.pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 194 (11 เม.ย. 60)
.pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 (5 เม.ย. 59)
.pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (3 พ.ย. 58)
.pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 (3 เม.ย. 58)
.pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 (3 เม.ย. 57)
.pdf
  • หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 190 (4 เม.ย. 56) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 (5 เม.ย. 55) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 (30 มิ.ย. 54) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 (5 เม.ย. 54) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (16 มี.ค. 54) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 (2 เม.ย.53) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 (3 เม.ย. 52) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 (3 เม.ย. 51) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184 (5 เม.ย. 50) .pdf
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 (4 เม.ย. 49) .pdf
     
 
สรุปงบการเงิน (เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195
 
  สรุปงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2560 .pdf
     
 
หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 (5 เม.ย. 61) เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
 
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก .pdf
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .pdf
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับ Custodian) .pdf