กฏบัตรคณะกรรมการธนาคาร

1. วิสัยทัศน์
 

คณะกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการธนาคาร”) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการดำเนินงานของธนาคารคือ “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” โดยมีเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ ลูกค้า (Customers) พนักงาน (Employees) ผู้ถือหุ้น (Shareholders) สังคม (Society) และองค์กรผู้กำกับดูแล (Regulators)

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

 
(ก) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(ข) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวัง
(ค) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและ ตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(ง) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดับที่มั่นคง และเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยง
(จ) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหาร จัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ และภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
(ฉ) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง1 และ ที่ปรึกษาของธนาคาร2 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(ช) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงินและสาธารณชนทั่วไป
(ซ) ดูแลให้มีกระบวนการจัดส่งรายงาน (management letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอก และข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายใน 4 เดือน จากวันปิดงวดบัญชี
(ฌ) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
(ญ) ตรวจตราและดำเนินการให้เป็นที่แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการธนาคาร
(ฎ) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน
(ฏ) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   

 

3. อำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
  อำนาจของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 
(ก) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร (Board Committees)
(ข) แต่งตั้งและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ค) แต่งตั้งและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง1 และที่ปรึกษาของธนาคาร2
(ง) พิจารณาอนุมัติ :
 
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็นรายปี)
(2) แผนธุรกิจประจำปี
(3) งบประมาณประจำปี
(4) งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส งวดครึ่งปีและงบการเงินประจำปี
(5) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(6) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในองค์กรที่สำคัญ
(7) การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือธุรกิจใดของธนาคาร
(8) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งขนาดของรายการมีนัยสำคัญต่อธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร
(9) การออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์อื่นใดของธนาคาร
(10) แถลงการณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ที่สำคัญของธนาคาร
(11) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
(จ) พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย

 

4. องค์ประกอบ
  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ ตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ3 และจำนวนกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร4 จะต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

 

5. วาระการดำรงตำแหน่ง
  รรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่ควรเกินกว่า 9 ปี

 

6. บรรทัดฐานสำหรับการเป็นกรรมการธนาคาร
  ในการเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจะสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ตรงกับกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารมีองค์ประกอบของกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครบทุกด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของธนาคารให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกรรมการธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีความรู้ความชำนาญ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค 2) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และ 3) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่นๆ เช่น ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ต้องพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

 

7. การเลือกตั้งกรรมการ
 
(ก) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง หรือเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป
(ข) คณะกรรมการธนาคารจะเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ3 คนหนึ่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นอุปนายกกรรมการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่นายกกรรมการมอบหมายก็ได้

 

8. การปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศโดยจะมีการอธิบายให้ทราบถึงข้อสรุปโดยรวมและข้อมูลที่เกี่ยวกับธนาคาร และยังได้รับคำแนะนำทางด้านกฎหมาย ระเบียบ บรรษัทภิบาล และหน้าที่อื่นใดของกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์

 

9. การประชุม
 
(ก) ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
(ข) คณะกรรมการธนาคารจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
(ค) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคารจะต้องส่งให้แก่กรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร
สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ควรส่งให้กรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วน
(ง) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
(จ) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ มีข้อกฎหมายใดกำหนดการออกเสียงไว้เป็นอย่างอื่น โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(ฉ) กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

 

10. คณะกรรมการชุดย่อย
 
(ก) คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการดำเนินการตามความรับผิดชอบ
(ข) คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาอนุมัติการเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม

 

คำนิยาม:
 
(1) “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหมายความรวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นต้น
(2) “ที่ปรึกษาของธนาคาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับนิยามของ “ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน” ที่ระบุอยู่ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน (รวมถึงการแก้ไขประกาศใดๆ ในเรื่องดังกล่าวในอนาคต)
(3) “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
(4) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุอยู่ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน (รวมถึงการแก้ไขประกาศใดๆ ในเรื่องดังกล่าวในอนาคต)