ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
BUSINESS NET
 
   
 
announce
   
   
  ปรับปรุงคำอธิบายรายการเดินบัญชี (Statement Description)
 
ท่านสามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ที่ผ่านช่องทาง SCB Business Net ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดย <<คลิกที่นี่>>
   
   
 
   
download
   
  ปรับปรุงรายชื่อสาขาพร้อมเขต Region code
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาพร้อมเขต Region code ใหม่ได้โดย <<คลิกที่นี่>>
(Updated 30 April 2018)

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขสาขาสำหรับรายการที่ทำผ่าน SCB Business Net Channel เท่านั้น  อาจไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสาขาเปิดใหม่ และไม่สามารถนำไปใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนเงินได้ถูกต้องครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้จาก Statement บัญชีตัดเงิน หรือ Debit Advice ภายหลังจากรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์)
 
  คู่มือการใช้บริการ SCB Business Net (11/10/11)
1. บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีและรายงานต่าง ๆ (information Reporting) (TH / EN)
2. บริการชำระเงิน (Payments) (TH / EN)
3. บริการโอนเงิน ( FundTransfer )  (TH / EN)
4. บริการชำระเงินระหว่างประเทศ ( International Payment) (TH / EN)
5. บริการทำสํญญา-ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่าน Internet Banking  ( FX Confirmation ) (TH / EN)
6. บริการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ (Direct Debit ) (TH / EN)
7. บริการอื่น ๆ (Other Service) (TH / EN)
 
8. คู่มือการใช้บริการเครื่อง Token (Token Manual) (TH / EN)
 
  ดาวน์โหลดโปรแกรม Hash Total และ Convertor ต่างๆ
SCB Program Entry
1. Supplier Payment Entry Program  <คลิกที่นี่>
2. Payroll Entry Program <คลิกที่นี่>
Hash Total
1. Single Payment Reformat 2.1.10 <คลิกที่นี่>
2. Multiple Payment Reformat 2.30 <คลิกที่นี่>
3. Hash Total <คลิกที่นี่>
4. Excel Payroll reformat <คลิกที่นี่>
SCB add on and others
1. SCBSmart <คลิกที่นี่>
2. DLL (dll3.2(2009) <คลิกที่นี่>
  Transaction Code และ Format Statement
1. Transaction Code <คลิกที่นี่>
2. Channel Code <คลิกที่นี่>
3. Statement Format <คลิกที่นี่>