โครงการ “SCB ชวนกันทำดี”

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจของการ
พัฒนาองค์กร แต่จะก้าวได้ไกลก็ต้องไปด้วยกัน
กับการดูแลรับผิดชอบ สังคมส่วนรวม พนักงาน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 1,100
สาขาทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมคิด
ร่วมวางแผน และทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง
รอบด้านเพื่อการสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้าน
“จิตอาสา”


โครงการ “SCB ชวนกันทำดี” เป็นโครงการส่งเสริมให้พนักงานที่มี
ความสมัครใจ อุทิศเวลาส่วนตัว และสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในลักษณะ “จิตอาสา” ทำความดีบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่ความต่อเนื่องและความยั่งยืน โดยมีลักษณะของกิจกรรม
จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท คือ 1) กิจกรรมเพื่อเยาวชน 2) กิจกรรม
การให้หรือการทำงานเพื่อสังคม และ 3) กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ธนาคารวางแผนการดำเนินงานเป็น 2
ระยะ กล่าวคือ

volunteer_info4_03.jpg

 

 

volunteer_info4_07.jpg ระยะที่ 1 “เราจัดให้...คุณช่วยเราทำ”

เชิญชวนพนักงานมามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมที่ธนาคารริเริ่มหรือร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้น ซึ่งประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีที่ผ่านมามีพนักงานสมัครเข้าร่วมเป็น “จิตอาสา” กว่า 5,000 คน เช่น โครงการพัฒนาเยาวชน
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีพนักงานจิตอาสาเข้าไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและการบริหารธุรกิจแก่ครู
และนักเรียนที่ร่วมโครงการ โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ เหล่าพนักงานจิตอาสาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โครงการบริจาคโลหิต มีพนักงานจิตอาสา
เข้ารับการอบรมและร่วมเป็นอาสากาชาดของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น


นอกจากนี้ธนาคารได้ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น กลุ่มทรัพยากรบุคคลนำพนักงานจิตอาสาจัด
กิจกรรมสันทนาการ และพัฒนาทักษะด้านกีฬา ศิลปะ ให้กับเด็กในอุปการะของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดพนักงานจิตอาสาให้ความรู้ในวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และในปี 2552มีพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มการเงินเข้าร่วมสอนหลักสูตรพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ เพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนั้น พนักงานจิตอาสาจากสายบริหารความเสี่ยง
สินเชื่อร่วมปลูกปะการังในโครงการ "วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า" และพนักงานจิตอาสา
ในเขตหัวหินร่วมกันปรับปรุงห้องสมุด สนามเด็กเล่น ปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านคอกช้าง
พัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึง ในพิธีกฐินธนาคารประจำปี 2552 มีพนักงานจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และแปลงเกษตรอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนวัดหุบเมย จังหวัดนครนายก


ระยะที่ 2 ในชื่อว่า “คุณบอกมา...เราช่วยกันต่อยอด”

เปิดโอกาสให้พนักงานทั่วประเทศนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนของแต่ละโครงการ กิจกรรมจิตอาสาของพนักงานไทยพาณิชย์มีทั้ง กิจกรรมเพื่อเยาวชน การให้หรือทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้มีการขยายกิจกรรมออกไป
ตามส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสาขาสามารถทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนที่ธนาคารมีสาขาอยู่ โดยมีกิจกรรมนำร่องในแต่ละภูมิภาค ได้แก่

 • ภาคเหนือ โครงการ “ปันความรู้สู่น้อง วัดดอยหลังถ้ำ” จ. ลำพูน พนักงานจิตอาสาในเขตพื้นที่ท่าแพ ร่วมกัน
  จัดหนังสือ ปรับปรุงห้องสมุด บริจาคสื่อการเรียนรู้ให้แก่ ห้องสมุดวัดดอยหลังถ้ำและโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ “งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัย
  ขอนแก่น”
  เพื่อร่วมใจกันเชิดชูคุณความดีของ“ครูใหญ่”ผู้มีจิตอาสาอุทิศร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้
  โดยพนักงานไทยพาณิชย์จากหลายสาขาได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ญาติของ“ครูใหญ่” และประชาชนที่มา
  ร่วมงาน ตลอดจนทำความสะอาดสถานที่ร่วมกับนักศึกษาแพทย์
 • ภาคใต้ โครงการ “Beach Cleaning” ที่หาดป่าตอง จ. ภูเก็ต โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือกันเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดป่าตอง
 • สำนักงานใหญ่ พนักงานจิตอาสาจัดโครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล” โดยนำคณะเด็กผู้ด้อยโอกาสจากสถาน
  สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด เดินทางไปทัศนศึกษาและเล่นน้ำทะเล ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร
  ไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ เปิดโลกทัศน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต


ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2552มีพนักงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากว่า 5,000 คน และธนาคารได้กำหนดทิศทางที่จะต่อยอด
โครงการต่อไป ด้วยการเชื่อมโยงไปยังบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ กลุ่มลูกค้าธนาคาร และ เครือข่ายภาคสังคม ในการร่วมกันทำดีโดยมีธนาคารเป็นผู้ประสาน ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจสร้างสรรค์สังคมดีขยายวงออกไปได้อีก