โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของ เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2
มูลนิธิสยามกัมมาจล สนับสนุนให้สถาบัน เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และหนุนเสริมการจัดการความรู้ให้ เยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง จนสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบ และกลไก ขับเคลื่อนการทำงานด้านพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) ให้เกิดขึ้นใน พื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.scbfoundation.com
youthinfo5_1.jpg