คำถามที่พบบ่อย

Q: สอบถามวิธีการสมัครบัตรเครดิต / เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต

A: มีรายละเอียดดังนี้
1. บัตรหลัก ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป บัตรเสริม ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และหากอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องตัดบัญชีบิดา/มารดาเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
3. ไม่มีรายชื่อใน TCB (Thai Credit Bureau) หรือศูนย์ข้อมูลกลางผู้มีสินเชื่อ และบัตรเครดิต
4. ไม่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้
เอกสารที่ประกอบการพิจารณา
1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสมัครบัตรเสริมต้องแนบเอกสารบัตรหลักด้วย)
2. สำเนารับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
4. สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ / หุ้นกู้ / กองทุน (ถ้ามี)
วิธีการสมัครบัตรเครดิต
1. ส่งใบสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
2. สามารถสมัครได้ที่ www.scbcreditcard.com และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 5 วันทำการ

Q: หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างไร

A: เปิดบริการบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 ได้ 2 วิธี คือ
1. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ: โทร. 02-777-7777 กด 3 บริการบัตรเครดิต กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะต้องกดหมายเลขรหัส Credit Card Phone Code ตามด้วยบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นระบบจะเปิดบัตรให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ (แต่ถ้ากดรหัส / ID Card / วันเดือนปีเกิด ไม่ถูกต้อง ระบบจะโอนสายให้ติดต่อพนักงาน)
2. ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า: โทร. 02-777-7777 กด 3 บริการบัตรเครดิต กด 0 ติดต่อพนักงาน พนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัว 4-5 ข้อ เพื่อเช็คสอบความเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง ก่อนเปิดบัตรให้

Q: สอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน

A: สามารถทำได้ดังนี้
1. สอบถามผ่านพนักงานบริการลูกค้า ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777
2. สอบถามผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ โดยใช้รหัส Credit Card Phone Code
3. สอบถามผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM)
4. สอบถามผ่าน www.scbeasy.com ต้องสมัครใช้บริการที่สาขา จึงจะสามารถใช้บริการได้

Q: การขำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

A: สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ
- ชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ที่เคาน์เตอร์ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ไทยพาณิชย์ เพื่อบัตรเครดิต)
- ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์อัตโนมัติ
- ชำระผ่านเครื่อง ATM
- ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสด CDM
- ชำระทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com
- ชำระผ่านระบบ SCB Easy mbanking (โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Digital GSM 2 Watts)
- ชำระผ่านระบบ Easy Phone
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
- ชำระผ่าน Counter Service
- ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ

Q: หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน / Counter Service / ที่ทำการไปรษณีย์ จะเสียค่าบริการหรือไม่

A: เสียค่าบริการ ดังนี้
1. ธนาคารออมสิน:
- กรณีชำระไม่เกิน 50,000 บาท ค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล และค่าบริการ 20 บาท ต่อรายการ สำหรับต่างจังหวัด
- กรณีชำระเกิน 50,000 บาท คิดค่าบริการเพิ่ม 0.10% ของส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
2. Counter Service: ค่าบริการ 15 บาท ต่อรายการ โดยยอดชำระต้องไม่เกิน 30,000 บาท/สาขา
3. ที่ทำการไปรษณีย์: ค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ โดยยอดชำระต้องไม่เกิน 50,000 บาท

Q: ขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

A: สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ 02-777-7777 กด 3 ด้านบัตรเครดิต ซึ่งใช้ควบคู่กับรหัส Credit Card Phone Code (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)
2. สามารถติดต่อขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า

Q: ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

A: สามารถทำได้โดย โทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า 02-777-7777 โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ เหตุผล ระยะเวลาที่ขอเพิ่มวงเงิน หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ

Q: ขอเพิ่มวงเงินถาวร

A: สามารถทำได้โดย แจ้งความประสงค์ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า แจ้งวงเงินที่ต้องการ / หน้าที่การงาน / รายได้ / เบอร์โทร / พร้อมทั้งส่งหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม ทางโทรสาร 02-777-7000 จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 1 สัปดาห์

Q: สอบถามคะแนน SCB Rewards

A: สามารถสอบถามได้ 2 วิธี
1. สามารถทำได้โดยผ่านระบบอัตโนมัติ ผ่านเครื่องโทรสารที่ โทร. 02-777-7777 กด 3 บัตรเครดิต กด 2 สอบถามคะแนน SCB Rewards
2. ติดต่อผ่านพนักงานบริการลูกค้า โทร. 02-777-7777

Q: สอบถามเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการแลกคะแนน SCB Rewards

A: สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1. ดูรายละเอียดของรางวัล SCB Rewards ได้ที่ www.scbcreditcard.com
2. สอบถามผ่านพนักงานบริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 ส่วนการส่งแบบฟอร์มแลกของรางวัล สามารถส่งทางโทรสาร มาที่ 02-777-7000

Q: ขอตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

A: สามารถขอตรวจสอบที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พร้อมส่งหลักฐานการใช้รายการ เช่น เป็นจดหมายปฏิเสธรายการ สลิปใช้จริง หรือหลักฐานการยกเลิกรายการจากร้านค้า (แล้วแต่กรณี)

Q: ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

A: สามารถติดต่อมาที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ลูกค้าได้ทันที

Q: ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรเครดิต (ชื่อ-นามสกุล)

A: สามารถติดต่อได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ
1. แจ้งผ่านสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ
2. แจ้งศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-777-7777 และ Fax. เอกสารให้พนักงานเพื่อดำเนินการต่อไป
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ลูกค้าไปรับบัตร ที่สาขาที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสมัคร เสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปใน Statement ของลูกค้า (บัตรแพลทินัม ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Q: บัตรเครดิตชำรุด ต้องทำอย่างไร

A: สามารถปฏิบัติดังนี้
สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ลูกค้าทันที จากนั้น 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับบัตร ที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปใน Statement ของลูกค้า (บัตรแพลทินัม ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Q: บัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

A: ต้องปฏิบัติดังนี้
1. รีบแจ้งอายัดบัตรเครดิต ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 กด 2 (ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากครบ 5 นาที นับจากเวลาที่แจ้งอายัด)
2. พนักงานจะดำเนินการอายัดบัตร พร้อมทั้งออกบัตรเครดิตให้ใหม่ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ และได้รับรหัสบัตรเครดิต และรหัสโทรศัพท์ใหม่ โดยบัตรเครดิตใหม่ และรหัสใหม่ จะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
3. ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการออกบัตรใหม่

Q: ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร

A: สามารถอายัดบัตรเครดิตชั่วคราวได้ในกรณีที่ลูกค้าลืมบัตรเครดิตไว้ที่ร้านค้า เมื่อรับบัตรแล้ว ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้า เพื่อปลดอายัดบัตร

กรณีอายัดบัตรถาวรเมื่อบัตรสูญหาย ลูกค้าต้องโทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้า เพื่ออายัดบัตรถาวร และออกบัตรใหม่ให้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบัตรใหม่ ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 1 สัปดาห์

Q: ขอยกเลิกบัตรเครดิต ทำอย่างไร

A: สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และสอบถามถึงสาเหตุการยกเลิกบัตร หากลูกค้ายืนยันยกเลิกบัตร พนักงานสามารถดำเนินการยกเลิกบัตรให้ทันที ส่วนตัวบัตรเครดิต ลูกค้าต้องทำลายบัตร และคืนสาขาของธนาคาร ที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย

Top